historiek

Het overzicht (zie link op homepage) toont (zullen nog gaten in zitten) de activiteiten binnen het hat sociaalartistieke kader in ruime zin vermits KNEPH ook in opdracht werkt buiten de muren van het atelier en bewust wil daarin opereren om de overbrugging insider-outsider mogelijk te maken en we sowieso van bij aanvang het fusieprincipe huldigen (outsider+insider, professioneel+amateur,kansarm+kansrijk …)

KNEPH als vzw is opgericht aanvankelijk binnen de Factory maar valt samen met de breuk : KNEPH als vzw is automnoom geworden sinds 2009-2010(officieel)

 

Toch is er al sprake van KNEPH omdat er binnen de factorY twee groepen bestonden: de initiatiegroep (waar we alle drie mee te maken hadden (Karen Vandeputte (stadsambtenaar), Theodoor De Roey en Ilse Wijnen) en de KNEPHgroep die intensief (artistiek) werkte (Theodoor De Roey en Ilse Wijnen).

 

Het is die KNEPHgroep die zelfstandig is blijven doorwerken. De FactorY is 2 jaar gesloten geweest en is dan onder de vleugels van WISPER OPEK gekomen (en heeft nog steeds geen juridisch statuut). De FactorY stuurde tot nu personen door die een diepgaand artistiek parcours afleggen en soms zijn dat mensen die zoxel in de FactorY als in KNEPH werkzaam zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· ….

 

Theo de Roey

KNEPH

 

Historiek,

 

oftewel :

 

hoe het groeide...

Financiële kant van KNEPH

In de periode dat we actief waren in de FactorY zowel als atelierbegeleiders, als trekkers van het project en als ondersteuning van de stadsambtenaar, werkten we met free-lance contracten..en vaak onbezoldigd.

 

Sinds we een vzw zijn werken we zonder enige infra-structurele ondersteuning. Subsidiëring is een heel ingewikkelde zaak en behoeft professionele personen die dit kunnen oppakken (zie WIT.H, FactorY, Vieze Gasten, Tutti Fratelli …). We willen daarin verandering brengen omdat de

werkzaamheid veel duurzamer zou kunnen worden en omdat we om gezondheidsredenen en

(persoonlijke en KNEPH-) overlevingsredenenen hierin een nood beleven. We willen dit echter doen zonder dat het karakter van het atelier daarin zou moeten inboeten.

 

Inkomsten zijn er quasi niet:

 

o We krijgen soms waardevol donaties zoals een weefgetouw, kasten, boeken, naaimachines ….

 

o We kunnen in overeenkomst met de eigenaar van de hangar de studio ondferverhuren wat de huur tot zero herleid behalve verwarmings -of andere kosten (verzekering, …)

 

o Door de Extra Murosactiviteiten maar ook eigen niitiatieven (LUPUS/a ….) kunnen we

investeren in ateliermateriaal, …. Veelal is het een persoonlijke investering van Theodoor De Roey en Ilse Wijnen(geen bezoldiging, adminsitratie, dagelijks verloop van een atelier ….)

 

o Aan KNEPHartiesten wordt een bijdrage gevraagd van €25 per maand. Slechts enkelingen kunnen dit betalen dus gebeurt dat veelal niet.

 

o We hadden via de Lucititasbrief een oproep gedaan naar bijdrage maar door tijdsgebrek

hebben we dit niet meer kunnen aanpakken sinds 2012. Sympatisanten zijn soms gul

geweest wat een enorme steun betekende.

 

o We hebben soms activiteiten waar we een vergoeding voor deelname vragen (bijv

LUPUS./a): bezoldiging kan hiermee niet echt gegarandeerd worden door dekking van

onkosten (materiaal, huur ruimte, officiële aangifte bezoldiging via bijv T-INTERIM

(blijft geen derde van over ...) etc.)

 

De bezorgdheid over qualiteitsbewaking en visiegarantie is precair. We zijn ons daarvan bewust en willen dit in reflectie oppakken.

 

Ilse Wijnen

mei 2016 : er wordt volop overlegd over een gloednieuwe webite...!

Copyright © All Rights Reserved